การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจําปี

O34 การวิเคราะห์ความเสี่ยง o34.pdf
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 2565.pdf