ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเทอดไทย

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย-66-ภาษาไทย.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย-66-ภาษาอังกฤษ.pdf