แผนยุทธศาสตร์ 

หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทอดไทย ประจำปีการศึกษางบประมาณ 2566 -2570.pdf
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา-โรงเรียนบ้านทท.pdf