คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  4 ฝ่าย

คู่มืองานวิชาการ

คู่มือบริหารงานวิชาการเทอดไทย.pdf

คู่มืองานบุคลากร

O14_คู่มืองานบุคลากร.pdf

คู่มืองานบริหารทั่วไป

คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านเทอดไทย.pdf

คู่มืองานแผนและงบประมาณ

O14_คู่มือบริหารงประมาณ-โรงเรียนบ้านเทอดไทย.pdf