งานบริหารงานวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนบ้านเทอดไทย

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนบ้านเทอดไทย (ฉบับสมบูรณ์) ปีการศึกษา2565.pdf

ระเบียบงานทะเบียน และวัดผล

ระเบียบงานทะเบียนและวัดผล.pdf

โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ

03 โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ.pdf

มาตรฐานการให้บริการ

05 มาตรฐานการให้บริการ.pdf

บทบาทหน้าที่งานบริหารวิชาการ

04 บทบาทและหน้าที่งานวิชาการ.pdf