การขับเคลื่อนจริยธรรม 

O40คำสั่งโรงเรียนบ้านเทอดไทย แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม.docx.pdf
O40 Dos and Don t เทอดไทย2566.pdf
040.3การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธ.pdf