หลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 2566 (หลักสูตรทวิศึกษา)

โรงเรียนบ้านเทอดไทย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา-ผสม.docx

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านเทอดไทย

โครงสร้างรายวิชาระดับม.ต้นปี65.pdf

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านเทอดไทย

โครงสร้างรายวิชาระดับม.ปลายปี65.pdf