ผลงานทางวิชาการ

นางประเพียร        วรัชรังสิมันต์ุ 

รายงานการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน