ระดับปฐมวัย

นางสาวศุภลักษณ์ โพธิ์ทองพร
ครูประจำชั้น อนุบาล ๒/๑

นางสาวกัญจนพร อภัยกาวี
ครูประจำชั้น อนุบาล ๒/๒

นางประเพียร วรัชรังสิมันตุ์
ครูประจำชั้น อนุบาล ๒/๓

นางสาวณัฐธิชา ศรีเพชร
ครูประจำชั้น อนุบาล /๑

  นางสาวขวัญคนึง  ผสมสกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล /๒

นางสาวรติมา ภาวงศ์
ครูประจำชั้น อนุบาล /๓

นางสาวรุ้งทราย ลูนปัน
ครูประจำชั้นร่วม อนุบาล 2