ระดับประถมศึกษา

นางสาววราพร  สุยะ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑

    นางสาวณัฐนิชา  เสียงอ่อน           ครูประจำชั้น ป.๑/๒ 

นางสาวจิราพร  ระคาไพ     
ครูประจำชั้น ป.๑/๓ 

          นางสาวยลลดา  สารบัว    
  ครูประจำชั้น ป.๑/๔

นางสาววพัชราพร    พิริยะกมลพันธ์            ครูประจำชั้น ป.๒/๑ 

นางสาวเกวลี วงศ์สุขจันทร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๒ 

นางสาวเสาวนีย์ นามอ้าย
ครูประจำชั้น ป.๒/๓

นางสาวรุ่งทิวา กาศมณี
ครูประจำชั้น ป.๒/๔


นางวิไล เศษวงค์
ครูประจำชั้น ป.๓/๑  

นางสาวพุทธกาล  บัณฑิตเทอดสกุล     ครูประจำชั้น ป.๓/๒   

นางสาวเนตรนภัส  ธิสา
ครูประจำชั้น ป.๓/๓ 

           นางสาวปุญญิสา   ปงลังกา           ครูประจำชั้น ป.๓/๔   

 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์หลวง
ครูประจำชั้น ป.๔/๑

  นายศุภกฤต อภิไชย
ครูประจำชั้นป.๔/๒ 

นางสาวกัญญารัตน์ ยะกับ
ครูประจำชั้น ป.๔/๓

นางสาวนิลรัตน์  บุญรัตน์พิบูลย์
ครูประจำชั้น ป./ 

นางสาวสุพัตรา  จักรแก้ว
ครูประจำชั้น ป.๕/๑ 

นางศรีจันทร์     กันทะนะ
ครูประจำชั้น ป.๕/๒ 

นางสาวชัญญานุช  โพธิ์เงิน
ครูประจำชั้น ป.๕/๓ 

นายภูบดินทร์ อินรส
ครูประจำชั้น ป.๕/ 

นายณัฐวัฒน์ ภูริธิติมา
ครูประจำชั้น ป.๖/๑

  นายสัภยา ตาลำ
ครูประจำชั้น ป.๖/๒ 

นางสาวสุพัตรา ฉางข้าวไชย            ครูประจำชั้น ป.๖/๓  

 นางสาวสกาวเดือน งามพิง
ครูประจำชั้น ป.๖/๔  

นางสาวสุพรรณ์ แปงหล้า
ครูการงานอาชีพฯ

นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
ครูประจำชั้นร่วม ป.1

นายสมนึก จันทรา
ครูประจำชั้นร่วม ป.2

นายภูริเดช สุจา
ครูประจำชั้นร่วม ป.2

นางสาวจันทิมา รอบรู้
ครูประจำชั้นร่วม ป.3

นายคามิน คีรีอยู่ลือ
ครูประจำชั้นร่วม ป.4

นายยชญ์วิวรรธ ชมภูชนะภัย
ครูประจำชั้นร่วม ป.4

นายศิริชัย คำเงิน
ครูประจำชั้นร่วม ป.5

นางสาวนพเก้า นิพัฒน์ศิริผล
ครูประจำชั้นร่วม ป.6

นางสาววรัชญ์ขวัญ ปัญวิยะ
ครูประจำชั้นร่วม ป.6

นางสาววาริกา แดนช่างคำ
ครูประจำชั้นร่วม ป.2