ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวอุมาพร รัก ครูประจำชั้น ม.๑/๑

นายเกีตริตกุล พิมน้อย ครูประจำชั้น ม.๑/๑


ครูประจำชั้น ม.๑/๒

นางสาวศิรินันท์ อรัญวาส ครูประจำชั้น ม.๑/๒

นางสาวรุ่งฤดี ทองส่งแสง ครูประจำชั้น ม.๑/๑

นายเกีตริตกุล พิมน้อย ครูประจำชั้น ม.๑/๑

นางสาวเขมนิจ วังเสาร์ ครูประจำชั้น ม.๑/๒

นางสาวศิรินันท์ อรัญวาส ครูประจำชั้น ม.๑/๒

นายวัฒน ลาพิงค์
ครูประจำชั้น ม.๑/

นางสาวอายา ศรีโรจน์ ครูประจำชั้น ม.๑/

นายเซนร์ อุดอ้าย ครูประจำชั้น ม./

นางสาวกฤษณา ธรรมสอน ครูประจำชั้น ม.๑/๔

นางธรรยธรฐ์ ดวงสนิท ครูประจำชั้น ม./

ว่าที่ ร.ต.โสธร ศรีอาวุธ ครูประจำชั้น ม./

นางสาวพิมพิจิตร ศรีสงค์ใจ ครูประจำชั้น ม./

นางสาววันเพ็ญ จางวัน ครูประจำชั้น ม./๑

นายศักดา วันเพ็ญ ครูประจำชั้น ม./๒

นายธนทรัพย์ รัตนไภ ครูประจำชั้น ม./

นางสาวรุจิเรข อินตาสาย ครูประจำชั้น ม./๔

นางสาวนรมน โปธา ครูประจำชั้น ม.๒/๕

นางสาวสุธาทิพย์ เผ่าทหาร ครูประจำชั้น ม.๒/

นายฤทธินันท์ จันดีวันนา ครูประจำชั้น ม.๒/

นางสาวศกุนตลา ภูวสิทธิ์วีรานันท์ ครูประจำชั้น ม./

นายทนงศักดิ์ หวานหอม ครูประจำชั้น ม.๓/

ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์ มั่นอ่วม ครูประจำชั้น ม./๒

นางสาววนิดา กับเนียม ครูประจำชั้น ม./๒

นางสาวรัชนี น้อยม่วง ครูประจำชั้น ม.๓/๓

นางสาวพัชรา สินธรมงคล ครูประจำชั้น ม.๓/๔

นายดำรงค์ ก๋าเร็ว ครูประจำชั้น ม.๓/๕

นางสาวปวริศา สุระจิตต์ ครูประจำชั้น ม.๓/๖