ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายชัยยุทธ ชมถิ่น ครูประจำชั้น ม.๔/

นางรตีกานต์ เดินแปง ครูประจำชั้น ม.๔/๒

นางสาวฟ้าใส วิสารกาญจน ครูประจำชั้น ม./๓

นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์ ครูประจำชั้น ม.๔/๔

นายบัญชา เจริญใจ ครูประจำชั้น ม./๕

นายไพชยนต์ สิทธิยศ ครูประจำชั้น ม./๖

นางสาวศิริพร เยอะหนื่อ ครูประจำชั้น ม./

นางสาวภาสินี ธิศรี ครูประจำชั้น ม./๒

นางสาวพิไลวรรณ ทองดี ครูประจำชั้น ม./

นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์ ครูประจำชั้น ม./๔

นายชัยยุทธ ชมถิ่น ครูประจำชั้น ม./๕

นายศิวณัฐ ศรเจียงคำ ครูประจำชั้น ม./๖

นางสาวฉัตรนิฏฐา สุนันตา ครูประจำชั้น ม./๑

นางสาวกองศรี สุนิติภาสกุล ครูประจำชั้น ม./๒

นายพิรเศรษฐ์ จินะ ครูประจำชั้น ม./

นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์ ครูประจำชั้น ม./๔

นายพีรกร สมคำ ครูประจำชั้น ม.๖/๕

นางสาวชนันท์ธิดา สิริวสุพงศ์ ครูประจำชั้น ม.๖/๖