ข้อมูลโรงเรียน

ปรัชญา

อนา กุลา จ กมฺมนฺตาการงานไม่อากูล


เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

หลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ


คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัยใฝ่คุณธรรม


สัญลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision) :

นักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทยมีความรู้ คู่คุณธรรม มีสุนทรียศิลป์ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ(Mission ) :

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน

2.สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

3.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนในการจัดการศึกษาร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น


เป้าประสงค์(Goal):

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


สีประจำโรงเรียน แสด – ดำ


แสด หมายถึงความสว่าง รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ร่าเริง อบอุ่น


ดำ หมายถึง ความหนักแน่น ความเข้มแข็งขององค์กร


แสด-ดำ จึงหมายถึง องค์กรที่เข้มแข็ง การพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา


เพลงประจำโรงเรียน


คำร้อง กรวิชธ์ธุวะคำ

มาร์ชเทอดไทย เรียบเรียง ไกรสิทธิ์พิรุณ

เทอดพระเกียรติ สมเด็จย่า ดุจแสงทองส่องฟ้านภาไทย

แม่ฟ้าหลวง ของปวงชาวไทย พระคุณยิ่งใหญ่เทอดไทยศรัทธา

เทอดศักดิ์รักยิ่งใหญ่ ไม่เคยหวั่นไหว ในโชคชะตา

สมัคร สมาน ประสานวิญญาเราก้าวหน้าศึกษาก้าวไกล

** เรารัก ถิ่นฐานเหมือนวิมานลอยบนฟ้าใหญ่

ธรรมชาติสวยล้ำ อำไพ ไม่ยอมให้ใครมาทำลาย

เรารักเรียนรู้ รักคุณครู ชูชน คนทุกฝ่าย

เกียรติศักดิ์ รักนี้ไม่มีคลาย จารึกไว้เทอดไทยใฝ่ดี