ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเทอดไทยเดิมชื่อโรงเรียนบ้านหินแตกตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหินแตกหมู่ที่ 14ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2518 โดยมีนายดวงดีเขมะวงค์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหินแตกกับนายซุนปิงแซ่ซุนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนได้เปิดสอนเฉพาะภาษาจีนเท่านั้นต่อมาเมื่อวันที่ 21 มกราคมพ.ศ. 2525 รัฐบาลได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปราบปรามกองคาราวานฝิ่นขึ้น ทำให้ราษฎรได้รับบาดเจ็บล้มตาย ต้องหลบหนีจึงเป็นเหตุให้ราษฎรเสียขวัญดังนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงทรงพระราชทานนามหมู่บ้านใหม่ชื่อว่า“บ้านเทอดไทย”ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเทอดไทยตามชื่อหมู่บ้านวันที่ 27 เมษายน 2525 คณะกรรมหมู่บ้านได้ตกลงพร้อมใจกันมอบโรงเรียนซึ่งใช้สอนภาษาจีนให้กับสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดการศึกษาและเปิดสอนภาษาไทยตั้งแต่นั้นมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2525 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จันได้แต่งตั้งนายบัณฑิตวงศ์นวลมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ในปีพ.ศ. 2527 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่และปีพ.ศ. 2535 ได้การแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเทอดไทยตั้งอยู่ที่บ้านเทอดไทยหมู่ที่1 ตำบลเทอดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57240 โทรศัพท์ 053 -730264 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ซึ่งแยกออกมาจากอำเภอแม่จันมีครูส่งมาจากสำนักงานการประถมศึกษา 10 คน จากศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา จำนวน 2 คน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 324 คน เป็นชาย 219 คน เป็นหญิง 105 คน เปิดเรียน 2 ชั้น คือ ป.1 จำนวน 9 ห้องเรียน ป.2 จำนวน 1 ห้องเรียน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ได้จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 203 จำนวน 1 หลังราคา300,000 บาท

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ 2529 ได้จัดสร้างบ้านพักเรือนแถว 1 หลัง 6 ยูนิต เป็นเงิน 1,077,000 บาท บ้านพักนักการ 1 หลัง เป็นเงิน 75,000 บาท เรือนเพาะชำ 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท และสร้างถังน้ำ ฝ.30 พิเศษ เป็นเงิน 35,000 บาท วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ราคา 1,560,000 บาท (ใต้ถุนสูง)

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2540 ได้ทำการรื้ออาคาร รูปตัว U ทางทิศเหนือ จำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างอาคาร สปช.105 / 29 ใต้ถุนอาคารสูง 1 หลัง งบประมาณ 1,763,200 บาท

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ได้รับปรับพื้นที่สร้างสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน 400 เมตร 8 ลู่วิ่ง โดยรับการสนับสนุนจากกรมพลศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,670,000 บาท

ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านเทอดไทย ได้รับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 วันที่ 3 พฤษภาคม และประกาศใช้หลักสูตรในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 – วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2546

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนผ่านการประเมินจากสมศ.และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษาประเภทที่ 1

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนห้องสมุดขนาดใหญ่พิเศษดีเด่น

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2551 โรงเรียนบ้านเทอดไทยสาขาห้วยหกและสาขาห้วยหยวกป่าโซ ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ในปีเดียวกัน โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

มีนาคม 2552 โรงเรียนได้รับมอบที่ดิน จำนวน 47 ไร่ จากกองอำนวยการเพื่อความมั่นคงแม่จัน- แม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านเทอดไทยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงประชากรในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆอาทิเช่นจีนฮ่อม้งมูเซอลัวะอาข่าไทยใหญ่ไทยลื้อลีซอเป็นต้นโรงเรียนมีพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา 1 แปลงและพื้นที่ 27 ไร่อีก 1 แปลงรวมทั้งสิ้น 33 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวาจัดการศึกษาเป็น 4 ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด73คน มีนักเรียน1,576คน ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียนคือนายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน