อัตลักษณ์โรงเรียน

ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความมีน้ำใจ