เอกลักษณ์โรงเรียน

หลากหลายชาติพันธุ์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ